EURO bio REGION MARITZA EVROS с акроним EU 2 BIO

EU 2 BIO

През 2020 г. след няколко месечно обсъждане, ние – партньорите по този проект, бяхме убедени, че е от изключителна важност да се работи за установяването на иновативни модели на управление в био-базирана икономика в трансграничния регион Марица Еврос, което от своя страна ще подпомогне изграждането на среда за по-добре информирани процеси на вземане на решения, социална ангажираност и иновации. На тази основа заложихме при разработването на EU 2 BIO.

Насочеността на проекта и неговите дейности позволяват широк кръг заинтересовани страни от трансграничния регион да подобрят уменията и знанията си в удобно за тях време, като по този начин ще се увеличат възможностите за развитието на биопродукти в двете страни, базирайки се на два основни подхода: 

Насърчаване

на предприемаческата култура, като по този начин се цели да се повлияе на темповете на формиране на нови бизнеси в областта на био земеделието в трансграничния регион

Укрепване

на факторите, влияещи върху предприемаческия успех, като по този начин се цели да се повлияе върху дългосрочния успех на тези предприятия в областта на биологичното земеделие в трансграничния регион.

В тази връзка проектът предвижда провеждането на три основни дейности – стратегически анализи, стратегическо планиране и промотиране на трансграничната био зона.

Специфичните цели на проекта са свързани с:

Сред очакваните резултати след приключване на проекта са:

От българска страна бенефициент и водещ партньор по проекта е Сдружение „Бизнес Център – Марица“

България, гр. Хасково 6300, бул. България № 150, ет. 3, офис 322

Сдружението е регистрирано като ЮЛНЦ през 2009 г., като има за цел да подпомага развитието на фамилния, малкия и среден бизнес в регион Хасково, да съдейства за генериране на нови идеи, обмен на информация и заимстване на опит от развити пазарни общества за намаляване на безработицата в региона, да подпомага неправителствения сектор и да създава благоприятни условия за неговото развитие. 

От Гръцка страна дейностите се управляват от Федерация на професионалните занаяти и търговски асоциации в Еврос, Гърция (Federation of Professionals, Crafts and Trade Associations of Evros)

307, Leoforos Dimokratias str. (Building Evros Chamber of Commmerce) Alexandroupolis

Федерация на професионалните занаяти и търговски асоциации в Еврос (OEBES Evros) е вторична професионална организация (федерация), основана през 1945 г. Членовете на федерацията са основните синдикати, на пекари, собственици на механи и кафенета, търговци, търговци на дребно, електротехници, водопроводчици, фризьори и бакалци от префектура Еврос в Гърция. Целите на организацията са да затвърждава, запазва, изучава и насърчава общия икономически, социален и професионален интерес на своите членове в услуга на общността като цяло.