За програмата

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

Програмата за сътрудничество „Гърция-България 2014-2020” е одобрена от Европейската комисия на 13.12.2016 г. с Решение C(2016)8708.

Бюджет
Общият бюджет (ЕФРР и национален принос) за Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“ е 130 262 835,00 евро. Общото финансиране се състои от 110 723 409,75 евро (85%) финансиране от ЕФРР и 19 539 425,25 евро (15%) национален принос.

Допустима област
Допустимата област на програмата се състои от регион Източна Македония и Тракия (префектури Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи и Драма) и регион Централна Македония (префектури Солун и Серес) в Гърция и Южен централен район за планиране и Югозападен район за планиране (областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) в България.

Bulgaria

За програмния период 2014-2020 областта за трансгранично сътрудничество Гърция-България е идентична с тази в настоящата програма за европейско териториално сътрудничество. Тя се простира на 40 202 кв. км. площ и има общо население от 2,7 милиона жители. Тя обхваща четири териториални единици на ниво NUTS II (региони) и 11 териториални единици на ниво NUTS III (области).

Допустимата област се простира върху цялата гръцко-българска граница и граничи с Турция (на изток) и с Бивша югославска република Македония (на запад), като и двете държави се стремят към присъединяване в ЕС. Тя е част от най-югоизточната неостровна зона на ЕС и е разположена между три морета: Черно море, Средиземно море и Йонийско-Адриатическо море. И накрая, тя се намира на кръстопътя на стратегически тръбопроводи за изкопаеми горива, снабдяващи пазара на ЕС и транспортните оси TEN. Селищната структура на зоната се характеризира с наличието на 10 средно големи градове (над 50 000 жители), които акумулират 38,2% от общото население, и 25 малки градове (между 10 000-50 000 жители).

Въпреки че разпределените средства в областта са сравнително малко, в исторически аспект в допустимата област се наблюдава дълго сътрудничество, което започва с Инициатива на Общността INTERREG I (1989-1993 г.).

Приоритетните оси са:
ПО 1: Конкурентен и иновативен трансграничен регион
ПО 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион
ПО 3: Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност
ПО 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване
ПО 5: Техническа помощ