Област Хасково

Област Хасково, като съставна част от биорегион Хасково-Еврос, е разположена в югоизточната част на Южен централен район. Тя включва 11 общини: Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград, Свиленград, Маджарово, Ивайловград, Любимец, Минерални бани, Стамболово и Тополовград с обща площ 5 543 км². На територията на област Хасково живеят 211 565 души към 2021 г., което представлява 3,2 % от населението на страната. Релефът на областта е разнообразен. Земеделието в област Хасково се определя като традиционна дейност за населението. Нейното развитие във времето се обуславя от добрите качества на почвите и благоприятните агро-климатични условия.

Tractor

В област Хасково използваната земеделска площ е между 23 % и 37,9 % от общата площ на областта през 2020 г.

Растениевъдството, като отрасъл е с по-голям дял в общата селскостопанска продукция в областта. Застъпени са най-вече зърнените, техническите и фуражните култури. Почти половината от структурата на обработваемата земя (46 %) в областта се формира от зърнени култури, вкл. пшеница, ечемик, ръж и тритикале, овес, царевица и други зърнени. 35 % дял от обработваемата земя заемат слънчогледът и други маслодайни.

Животновъдството в Хасковска област е изключително концентрирано в частния сектор и се характеризира с висок относителен дял на дребните стопанства. В равнинните райони на областта се отглеждат говеда, свине и птици, а в полупланинските райони – овце и кози.

Organic

Според данните за 2021 г. в област Хасково заявилите и съответно получили средства за биологично растениевъдство и биологично животновъдство са 184 оператори.

Най-много биологични производители, получили европейски средства има в община Свиленград – 43, следвани от Харманли и Хасково, където съответно са регистрирани 42 и 37. С най-малко регистрирани оператори, получили безвъзмездни средства е община Симеоновград, където има един биологичен производител.

Farm
BioCoin

91.23% от плащанията в областта са за биологично растениевъдство. Общата стойност на средствата, получени от био производителите в областта за 2020 г. възлиза на 2 674 469,95 лв.

Според базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин към януари 2023 г. в област Хасково има включени и регистрирани 273 оператори.

Planting
Working

Най-много регистрирани има в община Хасково – 66, в Община Свиленград са 62 оператори, а трето място заема община Харманли, в която са регистрирани 40 от био производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин в област Хасково. Най-малко био производители към януари, 2023 г. в област Хасково има в община Симеоновград – трима земеделски производители. В Столична община е регистриран 1 био производител, опериращ на територията на областта с работна площадка в с. Мезек, община Свиленград с основна дейност – производство на вино от грозде.

OnTheField

Според данните на Електронния регистър към МЗХ в областта преобладаващ отрасъл на селското стопанство е биологичното растениевъдство (83,4%). С 11,6% дял в структурата на биологичното производство в област Хасково е животновъдството, което основно се свързва с пчеларството. При няколко ЗП е налице също отглеждане говеда и биволи.

По отношение на качеството на земеделските продукти и храни, произведени по биологичен начин в област Хасково анализът показва, че при 74,7% от операторите в системата за контрол на биологичното производство продуктите са сертифицирани като биологични. 25,3% в област Хасково са продуктите в преход

Farming

Най-много операторите на територията на областта отглеждат сливи, орех и бадеми, формиращи 28,2% от общо сертифицираните дейности. От животновъдството с преобладаващ дял (88,4%) е пчеларството и производството на пчелини продукти. То се нарежда на второ място в разпределението на сертифицираните дейности в областта.
С по 19 сертифицирани дейности са регистрирани оператори с люцерна и лук.
Угари, представляващи поддържани изорани и чисти от плевели, незасети с нищо през целия вегетационен период земи, са сертифицирани при 16 производители.
Винените лозя, съставящи структуроопределящия отрасъл в областната икономика – винопроизводство също заемат значителен дял при биологичните производства по брой– 12 производители.

Статистики

0 бр.

Брой регистрирани оператори в системата на контрол в биологичното производство в област Хасково (производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин)

Oт тях – брой на заявилите и съответно получили средства за биологично растениевъдство и биологично животновъдство в област Хасково

0 бр.
0 лв.

Общата стойност на средствата, получени от био производителите в областта за 2021 г.

Средно получени европейски средства на 1 биологичен производител през 2021 г. в област Хасково

0 лв.
0 ха

Сертифицирана площ както биологична, така и в преход в област Хасково към януари 2023 г.

0 т.

Количество произведен биологичен продукт в област Хасково през 2022 г.

0 т.

от което – количество произведен биологичен продукт от сектор „животновъдство“ в област Хасково през 2022 г.

Топ 3 най-много регистрирани сертифицирани биологични продукти в област Хасково

Сливи

Орехи

Бадеми

Стойност на получените средства през 2021 за биологично производство в област Хасково, разпределена по общини

Регистрирани производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин в област Хасково по общини към януари, 2023 г.

Сертифицирани дейности на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин в област Хасково към януари, 2023 г.

Разпределение на получените средства в област Хасково за био производство през 2021 г. по вид на дейността