Общи условия

I. Общи разпоредби
Интернет сайтът https://bcentermaritza.info/,наричан за краткост („Сайт“) е актуализиран в рамките на проект: „EURO bio REGION MARITZA EVROS (акроним: EU 2 BIO)”, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В6.3a.02/13.01.2021.

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Сдружение „Бизнес център – Марица“, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Сдружение „Бизнес център – Марица“. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта по проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS (акроним: EU 2 BIO)”, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В6.3a.02/13.01.2021.
Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, наричан занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели.

II. Основни понятия
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
„УСЛУГА/и“ на сайта включват:
– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
СДРУЖЕНИЕТО или АДМИНИСТРАТОРЪТ:  Сдружение „Бизнес център – Марица“, ЕИК 175761255, със седалище и адрес на управление: област Хасково, община Хасково, гр. Хасково 6300, бул. България № 150, ет. 3, офис 322

III. Поверителност
Във връзка с използването на услугите на сайта ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за ползване, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.
Сдружение „Бизнес център – Марица“ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на УО на Програмата за сътрудничество INTERREG Гърция-България 2014-2020, Техническия Секретариат на Програмата, Националния орган и упълномощени от него лица и/или органи и др.,  с цел отчитане на резултатите от изпълнението на проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS (акроним: EU 2 BIO)”, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В6.3a.02/13.01.2021.

IV. Ограничаване на отговорността
Сдружение „Бизнес център – Марица“ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. Сдружение „Бизнес център – Марица“ полага усилия да осигури безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

V. Промени
Сдружение „Бизнес център – Марица“ запазва правото си да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Политика на ползване по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.