Услуги

Бизнес център – Марица

Бизнес център – Марица е самоуправляващо се, нерелигиозно и политически независимо сдружение, и има за цел да подпомага развитието на фамилния, малкия и среден бизнес в регион Хасково. Сдружението предлага консултански, информационни услуги, както и организиране на обучителни семинари.

Консултантски услуги

 • Предоставя професионални бизнес консултации и съвети в областта на производството, пазарите, финансите, бизнес планирането, данъците, правната уредба, за създаването и управлението на собствено предприятие, а така също и в подбора и управлението на персонала;
 • Проучване на пазари в страната и чужбина;
 • Съдейства на предприемачите и производителите при намирането на източници за финансиране и при осъществяването на контактите с финансиращи организации. 
 • Разработване, управление и отчитане на проекти, финансирани със средства от Европейски програми и фондове
 • Оказва помощ и съдействие при изготвяне на бизнес планове, инвестиционни проекти, икономически обосновки при искане на заеми от банки и други финансиращи институции;
 • Организира и провежда събития за обществеността като семинари, работни срещи, изложби, панаири и други мероприятия, популяризиращи местния бизнес и местния икономически потенциал;
 • Организира бизнес срещи в страната и чужбина.

Информационни услуги

 • Информация за европейски програми и финансиращи институции;
 • Пазари и контрагенти в страната и чужбина;
 • Релевантно за бизнеса законодателство и нормативни актове;
 • Европейски и международни стандарти. 

Обучения и семинари

 • Стартиране на собствен бизнес;
 • Бизнес планиране и маркетинг;
 • Специализирани и професионални обучения по заявка на клиента;
 • 2024, Изготвяне, окомплектоване и разработване на проектни предложения и документации по Третата покана за набиране на проектни предложения по Програмата  (Интеррег VI-A) ИПП България-Турция на предприятия от металообработващия, шивашкия, печатния и рекламния, млекопреработващия сектор в област Хасково
 • 2023, Изготвяне, окомплектоване и разработване на проектни предложения и документации по Процедура за финансиране от ПУДООС на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух на общини
 • 2020-2021, Изготвяне и окомплектоване на предложени1 за допълнителни дейности по проекти на общини, финансирани по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020
 • 2019, Изготвяне на пълен пакет документация за кандидатстване с проект по Първата покана за набиране на проектни предложения по Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФМ на ЕИП 2014-2021, ведно с необходимите подкрепящи документи
 • 2019, фасилитиране при намиране на релевантен партньор в Гърция и изготвяне, окомплектоване и електронно въвеждане в SAMIS на пълен пакет документация за кандидатстване с проектни предложения на бизнеса по Петата покна за набиране на проектни предложения по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020
 • 2016, Разработване на конкретни концепции за проекти по Програми на ЕК и други европейски финансови програми за публични власти като: ПЕТС Гърция-България 2014-2020, Финансови инструменти по Енергийна ефективност, ПРСР
 •  2016, Разработване на концепция за иновация за енергийна ефективност и осигуряване на партньори за проект по Програма на ЕК Хоризонт 2020; Разработване на конкретна концепция за проект по Програма на ЕК Хоризонт 2020, свързана с успешна трансформация към интелигентна, ориентирана към потребителите градска инфраструктура и услуги, фасилитация на процеса по намиране на партньори от страната и чужбина. 
 • 2016, Разработване на пълно проектно предложение на НЧ от област Хасково по Първата покана за проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A ИПП България-Турция
 • 2016, Изготвяне на пълен пакет документация за кандидатстване с проекти на общини по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020, Инвестиционен приоритет 9а – Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, Инвестиционен приоритет 9c – Осигуряване на подкрепа за социалните предприятия, Инвестиционен приоритет 6c Съхраняване, опазване, попъляризиране и развитие на природно и културно наследство
 • 2016, Разработване на пълни проектни предложения на общини по Първата покана за набиране на предложения по ИПП INTERREG Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, Приоритента ос 2 Устойчив туризъм
 • 2015, Изготвяне на комплект документация за кандидатстване по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, ФМ на ЕИП 2009-2017, НФМ 2009-2014 
 • 2013, Изготвяне на комплект документации за кандидатстване с проекти на общини по Програма за трансгранично сътрудничество ИПП България-Турция 2007-2013, Приоритетна ос 1, Мярка 1.3 и Приоритетна ос 2, Област на интервенция 2.1
 • 2012, Изготвяне на проектно предложение, проверка и окомплектоване на пълната документация на проект за реконструкция и рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа и реконструкция на улична водопроводна мрежда за кандидатстване по Мярка 321, ПРСР 2007-2013
 • 2011, Разработване на апликационна форма и приложенията към нея по проект за рехабилитация и поддръжка на пътища в БГ-ТР трансграничен регион по Програма за ТГС България-Турция по ИПП
 • 2011, Изготвяне на комплект документация на проектно предложение на предприятие по ОПРКБИ 2007-2013, Приоритена ос 2, Област на въздействие 2.1
 • 2011, Разработване на апликационни форми по проекти за рехабилитация и реконструкция на общински път и предоставяне на социални услуги по Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013
 • 2011, Изготвяне на комплект документация за кандидатстване по Програма Progress /Прогрес/ с проектни предложения на общини
 • 2010, Изготвяне на формуляр и комплектоване на документите за кандидатстване по проектни предложения на общини за изготвяне на ИПГВР по ОПРР 2007-2013
 • 2009, Консултации при разработване на проекти на общини, попълване на апликационни форми и окомплектоване на документации по Програма за трансгранично сътрудничество ИПП България-Турция
 • 2019-2023, Управление и мониторинг на инвестиционни планове по проекти на предприятия от област Хасково, финансирани по Петата покана за проектни предложения по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020
 • 2018-2020, Управление и отчитане на проект на община в съответствие с условията и реда за предоставяне на БФП по ПРСР 2014-2020
 • 2017-2020, Управление и отчитане на проекти на общини, финансирани по Програма за сътруднчество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020
 • 2022-2023, Провеждане на информационна кампания в социалната мрежа Facebook с цел повишаване на обществената осведоменост за дейността на читалище от област Хасково във връзка с изпълнение на проект, финансиран по Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество, НФК
 • 2022, Организация на обучение на тема „Разработване и кандидатстване с проекти по ЕП“ по проект на културен институт от област Хасково по Програма на Министерство на културата
 • 2021, Подпомагане изготвянето на финален доклад за изпълнението на ИПГВР 2014-2020 на община
 • 2017, Изготвяне на Междинна оценка на Общински план за развитие на община за периода 2014-2020 и на Актуализация на програмата за реализация, съгл. чл. 23 и чл. 33 от ЗРР и чл. 35 и чл. 38 от ППЗРР
 • 2016, Изготвяне на предложение на план за реализиране на Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС), предложение за организация, Конвенция, Устав и осъществяване на дейности по придобиване на статус на ЮЛ на ЕГТС
 • 2016, Изготвяне на План за действие за устойчива енергия и климат на община до 2030 г., съгл. изискванията на Споразумението на кметовете за климата и енергията
 • 2015, Разработване на интерактивен пътеводител, интернет страници и фотоизложба по проект, финансиран по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, ФМ на ЕИП и НФМ
 • 2015, Подготовка и представяне на материали, презентации и обучителни модули, както и предоставяне на икономически и правни консултации, свързани с прилагане на националното и европейско законодателство при изпълнение на проекти на бизнеса, НПО, местни и централни власти
 • 2015, Изготвяне на Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общински план за развитие на община за периода 2014-2020 и проект за актуализация на програмата за реализация на ОПР
 • 2014, Разработване на технически, икономически и финансов план за развитие на община по проект, финансиран по ОП „Югоизточна Европа“ 2007-2013
 • 2014, Предоставяне на консултация и разработване на тръжна документация по обществена поръчка
 • 2013, Изготвяне на Общински план за развитие на община 2014-2020, съгл. чл 23 от ЗРР и чл. 35 и чл. 37, ал. 1 от ППЗРР
 • 2009, Организиране, проверка и набиране на допълнителна информация за активните неправителствени организации в област Хасково, като част от проект „Легитимност чрез видимост: онлайн база данни на активните български НПО“, финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа

Свържете се с нас

Интересувате се от някоя от изброените услуги или имате идея за реализация?