Видео от публично събитие по проект SocialCrafts

21.02.2019 г. Благоевград

Видео от публичното събитие по проект „Занаяти и социална икономика: движеща сила за растеж чрез социално включване в трансграничния регион” с акроним  „SocialCrafts“, финансиран по програма INTERREG V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020