Проучване на перспективите и проблемите за развитието на биопродукти в област Хасково по проект EU 2 BIO

Program_Logo

Във връзка с провеждане на проучване на перспективите и проблемите за развитието на биопродукти в област Хасково по проект EU 2 BIO, финансиран по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“ са създадени анкетна карта, насочена към крайните потребители и анкетна карта, насочена към фермери и регистрирани земеделски производители.

Основната цел на проекта е да осигури създаването на трансгранична био-зона за земеделие, животновъдство и аквакултури и да осигури устойчивото й функциониране като пилотен модел за други организации и фирми в региона, както и за други трансгранични регионални програми.

На следния линк може да откриете анкетата за потребителите:
https://forms.gle/BPVoi4EC5HeMjyA56

На следния линк може да откриете анкетата за фермери и ЗП: 
https://forms.gle/utgpb84xtFEjtkmU7

Благодарим за участието!

„Тази публикация е създадена в рамките на проект „EURO bio REGION MARITZA EVROS (акроним: EU 2 BIO)”, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор за БФП № В6.3a.02/13.01.2021. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“. Съдържанието на публикацията е изцяло отговорност на Сдружение „Бизнес център-Марица“ и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.