Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region

В превод: „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020

Управляващ орган: Управляващ орган на „Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020 – Министерство на икономиката и развитието (Гърция), Управляващ орган по Цел Оперативни програми „Европейско териториално сътрудничество“

Финансираща програма: „Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020

Водещ бенефициент: Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество” (International Initiatives for Cooperation)
Партньори:

 • Бенефициент 2: Регионална Асоциация на хората с увреждания в префектура Кавала (Prefectural Association of People with disabilities of Kavala’ s Prefecture)
 • Бенефициент 3: Сдружение „Регионален център за професионално обучение към ТПП-Благоевград (Association Regional Center for vocational education training to CCI – Blagoevgrad)
 • Бенефициент 4: Национална конфедерация на хората с увреждания в Гърция – клон на Северна Гърция (National Confederation of Disabled People of Greece-Branch of Northern Greece)
 • Бенефициент 5: Сдружение „Бизнес Център-Марица“ (Association “Business Center-Maritza”)
 • Бенефициент 6: Съюз на гръцките търговски камари (Union of Hellenic Chambers of Commerce)

Период на изпълнение: 31/10/2017 – 30/10/2019

Обща цел
Проектът представлява трансгранична инициатива, която е пряко свързана с целите на програмата, тъй като подпомага уязвими групи да преодолеят специфични бариери за заетост, като насърчават социалното приобщаване, борбата с бедността и дискриминацията на пазара на труда и осигуряват специализирана подкрепа за социалните предприятия. Проектът ще се фокусира върху разширяването на социалното предприемачество в трансграничния регион, подобряването на пригодността за заетост и заетостта на уязвимите групи, както и улесняването на взаимното обучение и изграждането на капацитет чрез използване на нови механизми и ИКТ.
Основната цел на проекта е свързана с подобряване на начина на живот на уязвимите групи в региона чрез трудово приобщаване, особено на тези, които са най-уязвими от социално изключване. Въз основа на новаторската си концепция проектът си поставя редица специфични цели.

Специфични цели:
1) Подобряване на достъпа до работните места за уязвимите групи в региона чрез използване на иновативни практики, основаващи се на разработването на интегрирани трансгранични инициативи за социално-икономическо развитие и за справяне с неравнопоставеността в трудовата заетост;
2) Създаване на нови механизми, справяне с бедността чрез насърчаване на услугите за комфорт и консултиране у дома, включително в селски и изолирани райони;
3) Подобряване на капацитета и ефективността на социалните предприятия и на отворения пазар като цяло, особено за достигане и наемане на изолирани и бедни общности като хората с увреждания, ромското население и др.
4) насърчаване на самостоятелната заетост и борба с дигиталната неграмотност.

Дейности:
Работен пакет 1: Управление на проекта и координация
Работен пакет 2: Комуникация и разпространение
Работен пакет 3: Изграждане на капацитет сред уязвимите групи
Работен пакет 4: Изграждане на капацитет сред занаятчии в трансграничния регион
Работен пакет 5: Технологии: Иновации и институционално укрепване
Работен пакет 6: Инициативи извън територията на трансграничния регион и в чужбина

Очаквани резултати

 • подготвителни дейности, като: подготвителни проучвания в трансграничния регион (съсредоточаване върху традиционната занаятчийска работа, наемане на хора в неравностойно положение, социална икономика и др.), учебни посещения в чужбина за добри практики;
 • събития за осведоменост / активизиране на всички страни (4 местни конференции) и обучителни дейности, насочени към занаятчии (6 семинара), хора в неравностойно положение (2 семинара), местни власти, спонсори и други заинтересовани страни (2 национални семинара);
 • Съвместно ръководство за интеграция на социални предприятия
 • мрежа от два центъра за подпомагане на заетостта в трансграничния регион за включване на традиционните занаяти за осъществяване на предвидената дейност за електронна промоция и предоставянето на (вътрешни) услуги на традиционните занаятчии (действащи като инкубатори) и лицата в неравностойно положение);
 • програма за внедряване на пилотни програми (предлагаща подкрепа на 40 занаятчии и 100 лица в неравностойно положение);
 • работни групи и семинари
 • съвместни мобилни звена, които ще отговарят за осигуряването (на сайта на потребителя) на редица горепосочени услуги за поддръжка на занаятчии и хора в неравностойно положение в отдалечени райони (още 40 занаятчии и 100 лица в неравностойно положение)
 • открит конкурс за нови бизнес идеи в областта на традиционните занаяти, с награди (3 най-добри идеи) за победителите, както и подкрепа за изготвяне на подробни бизнес планове и създаване на нови социални предприятия;
 • напълно достъпна платформа за електронно промотиране за занаяти в трансграничния регион (под формата на „онлайн Социален мол“)
 • мобилно приложение за членове на мрежата (занаятчии);
 • изготвяне на занаятчийски каталог 2018
 • организиране на два традиционни фестивала за подпомогнати структури и занаятчии, които да представят своите продукти и да популяризират проекта, центровете за подкрепа на заетостта и онлайн платформата;
 • работа в мрежа с международни организации, образователни институции и др.;
 • онлайн обсерватория за мониторинг на въздействието.

Напредък по проекта:
– ноември 2017 г. – възложени са счетоводно-консултантски услуги, обезпечаващи изпълнението на проекта
– 19-21 ноември 2017 г. – Първа партньорска среща, Разлог, България
– 20 ноември 2017 г. – Начална пресконференция, Разлог, България 
– януари 2017 г. – подготвен и изпратен до Водещия бенефициент Отчет за напредък по проекта за първия отчетен период 31.10.2017 – 31.12.2017 г.
– март 2017 г. – възложена е организацията на събития по проекта (организиране на 1 двудневна партньорска среща, осигуряване на логистика за семинар за представители на уязвими групи от област Хасково, организиране на семинар на тема социално предприемачество, организиране и логистика на традиционен фестивал за социални предприемачи и занаятчии от уязвими групи, организация на участието на български участници в организирания от Партньор 2 фестивал в Гърция)
– 12-13 март 2018 г. – Втора партньорска среща, Хасково, България 
– Октомври 2017 г. – Март 2018 г. – извършване на проучвателни дейности във връзка с подготовка на спецификации за различните видове дейности.
– април 2018 г. – Осъществено първо ниво на контрол на Бенефициент 5 за периода 31.10.2017 – 31.03.2018 г.
– май 2018 г. – възложени са дейности свързани с: Провеждане на проучвания, насочени към традиционното занаятчийство, заетостта на хората в неравностойно положение и уязвимите групи, социалната икономика и др. Принос към разработването на Съвместно ръководство за социални предприятия за нова интеграция на труда
– Април 2018 г. – Юни 2018 г. – извършване на проучвателни дейности във връзка с подготовка на спецификации за различните видове дейности
– юни 2018 г. – Проучвания, насочени към традиционното занаятчийство, заетостта на хората в неравностойно положение и уязвимите групи, социалната икономика и др. Принос към разработването на Съвместно ръководство за социални предприятия за нова интеграция на труда
– юли 2018 г, – Осъществено първо ниво на контрол на Бенефициент 5 за периода 01.04.2018 – 30.06.2018 г.
– октомври 2018 г. – обявен е Конкурс „Предизвикай предприемача в себе си“ – повече информация в раздел „Новини“. Формуляр за кандидатстване:
https://goo.gl/forms/yJbtVJ6ALvYCZFVQ2 
– октомври 2018 г. – участие на Сдружение „Бизнес център-Марица“ в Трета партньорска среща по проекта в Кавала, Гърция. (09 и 10 Октомври 2018 г.)
– Ноември 2018 – Декември 2018 г. – Проведени 4 еднодневни семинара за представители на уязвими групи от област Хасково по проекта (27.11, 28.11, 3.12, 4.12.2018 г.) Снимки от събитията: Снимка 1Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6
– Декември 2018 г. – Осъществено първо ниво на контрол на Бенефициент 5 за периода 01.07.2018 – 30.11.2018 г.
– Януари 2019 г. – Осъществено първо ниво на контрол на Бенефициент 5 за периода 01.12.2018 – 31.12.2018 г.
– Януари 2019 г. – Подготовка на информация във връзка с провеждането на  Конкурс „Предизвикай предприемача в себе си“ за целите на публично събитие, организирано от Водещия партньор по проекта
– Февруари 2019 г. – Подготовка на информация във връзка с провеждането на  Конкурс „Предизвикай предприемача в себе си“ за целите на публично събитие, организирано от Водещия партньор по проекта
– Март 2019 г. – Актуализиране на информацията за проекта в интернет и подготовка на Искане за ПНК.
– Април – Юли 2019 г. – разглеждане, оценка и класиране на получените предложения в рамките на конкурс „Предизвикай предприемача в себе си“, вкл. подготовка и изпращане на Протокол от дейността на Екипа по проект „SocialCrafts“ във връзка с осъществяването на оценка

– Декември 2020 г. – финализирани НАСОКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛЕН STARTUP

– Декември 2020 г. – финализиран ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ЗА ЗАНАЯТЧИИ – ОГРАНИЧЕНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОНЛАЙН ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С COVID-19

– Декември 2020 г. – финализиран КАТАЛОГ С ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА И ЖИВОТА НА ПОДПОМОГНАТИТЕ СТРУКТУРИ И ЗАНАЯТЧИИ