Заетост чрез подкрепа за бизнеса- JOBS

Проектът се финансира от Министерство на икономиката и енергетиката в партньорство с Програмата на ООН за развитие

Продължителност на проекта: 2006-2009

Цели:
• да подпомогне и насърчи развитието на местната икономика;
• да подкрепи старта и развитието на нови малки и средни предприятия;
• да предостави консултантски услуги в областта на пазарите, бизнес планирането, правната система, подбор на служители и управление, разработване на бизнес планове и инвестиционни проекти;
• да организира публични събития за популяризиране на местния бизнес;
• да осигури обучителни и квалификационни курсове;

Място: Oбласт Хасково, България