Онлайн кампания за популяризиране на възможностите за създаване на био регион: Перспективи и проблеми за развитието на биопродукти в област Хасково

Перспективи и проблеми за развитието на биопродукти в област Хасково

Какви са перспективите и проблемите за развитие на биологични продукти в Област Хасково е въпрос, който проект EU2BIO изследва с цел установяване на текущата ситуация в областта и идентифициране на възможните мерки за подкрепа за засилване развитието на биологичното земеделие в региона. В тази връзка по проект EU2BIO е направено „Проучване на перспективите и проблемите за развитието на биопродукти в област Хасково“, като са изследвани: населението в качеството на потребител и земеделски производители на територията на областта.  

Получените резултати и от двете изследвани групи имат отношение към развитието и устойчивостта на биологичното производство от гледна точка на регионалните нужди и регионалното предлагане в Област Хасково. Проучването предлага анализ на отговорите на потребителите, свързани с използване на биологични продукти и анализ на отговорите на земеделските производители, свързани с прилагани практики в земеделските стопанства и извеждане на проблеми, перспективи и тенденции и за двете групи, които имат отношение към развитието на биологични продукти в региона.

Някои от по-интересните изводи относно перспективите за развитие на биологични продукти в Област Хасково са:

–  Налице са добри възможности за развитие на биологични продукти на територията на Област Хасково, които включват благоприятни почвено-климатични условия, натрупан опит и добри практики от страна на сертифицираните биологични оператори на територията на областта (273 биологични оператори към 2022 г. с общо 457 сертифицирани поддейности, 4 295,36 ха сертифицирана площ като биологична и в преход, произведен 4 436,58 тона биологичен продукт).

– земеделският производител на територията на Област Хасково е във възрастовата група 45 – 54 години; образован и с опит; разполагащ с разнообразни клиенти, сред които обаче липсват износителите;

– потребителят на биологични продукти на територията на Област Хасково е във възрастовата група 25 – 54 години, зает предимно в частния сектор, с доход предимно до 3600 лв. на месец.

– хранителните биологични продукти имат изключителен превес на потребление спрямо козметичните и други био продукти на територията на Област Хасково.

За да научите повече, разгледайте „Проучване на перспективите и проблемите за развитието на биопродукти в област Хасково“. 

Текст на български език: https://bcentermaritza.info/wp-content/uploads/2023/02/3.1.2-Research-perspectives-and-problems-bio-products-Haskovo-BG.pdf

Текст на гръцки език: https://bcentermaritza.info/wp-content/uploads/2023/02/3.1.2-Research-perspectives-and-problems-bio-products-Haskovo_GR.pdf Текст на английски език: https://bcentermaritza.info/wp-content/uploads/2023/08/3.1.2-Research-perspectives-and-problems-bio-products-Haskovo-EN.pdf